Tương gốm Ngũ Phúc gốm Biên Hòa - 2200K/2400K còn tương lượng - MS: 269

13/05/2018 05:52
Tương gốm Ngũ Phúc gốm Biên Hòa - 2200K/2400K còn tương lượng - MS: 269
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: Biên Hòa

Giá bán tại nhà

2.200.000 VND

Giá bán đi tỉnh

2.400.000 VND